BPA med stedfortredende arbeidsleder

med Ingen kommentarer
BPA med stedfortredende arbeidsleder

Det er pr medio 2010 ikke lovhjemlet å få innvilget BPA med stedfortredende arbeidsleder (*), men det er gitt frihet – og kommunene er oppfordret til, å etablere ulike ordninger.

BPA med stedfortredende arbeidsleder er ment å hjelpe dem som ikke selv kan styre assistanseordningen, og det gis rom for at nærstående personer ivaretar interessene og oppgavene på vegne av den assistanseberettigede. Stedfortredende arbeidsleder har rollen som arbeidsleder og bestemmer i samsvar med assistanseberettigedes behov hvem som skal assistere/bistå, hvor og til hvilke tider assistansen skal skje.

Hovedfilosofien bak BPA er å bidra til at den enkelte får et mest mulig aktivt og uavhengig liv. Tjenestene den assistanseberettigede får, knyttes til person og ikke bolig. Ved eventuell sykdom hos personlige assistenter er det stedfortredende arbeidsleder som enten trer inn selv, eller organiserer det slik at andre personlige assistenter trår til. Det å påta seg rollen som stedfortredendes innebærer blant annet å garantere for at assistanseberettigede får den assistansen  han eller hun til en hver tid trenger.

Ordningen med personlige assistenter startet som forsøk i Norge allerede i begynnelsen av 1990-tallet. Filosofien bak stammer fra USA og Independent Living– bevegelsen. Tanken er at assistanseberettigede selv er eksperter på eget liv. Til tross for nedsatt funksjonsevne er man ikke syk, men trenger praktisk assistanse til ulike oppgaver. I Sverige har BPA vært lovhjemlet siden 1994, og forsøkene der startet med prosjektet STIL (Stockholm-kooperativet for Independent Living.).

(*) Andre begrep som benyttes i denne sammenheng er Assistansegarantist eller Fungerende arbeidsleder.