Mye oppmerksomhet om BPA i 2010

med Ingen kommentarer

I OptimalAssistanse er vi glade for igjen å få bekreftet at våre tanker om BPA – og i særdeleshet vedrørende opplæring til både arbeidsledere og assistenter, er svært viktig. Både Doktorgradsavhandlingen og Masteroppgaven som det er linket til lenger ned på siden her, bekrefter dette. Vi vil i de kommende dagene og ukene lansere flere nye tilbud til kommuner, assistanseberettigede, og personlige assistenter, både på nettsidene, i epost, og brosjyrer.

Flere kommuner i Østfold, Follo og deler av Vestfold har vi allerede stiftet hyggelig bekjentskap med, og arbeidsledere, assistanseberettigede, og personlige assistenter fra ulike steder i landet kontakter oss stadig oftere.

OptimalAssistanse har mange års erfaring og kan BPA. Vi bistår nå både assistanseberettigede, personlige assistenter, og kommuner med vår fagkompetanse.

Mitt Liv logo

Forhåpentligvis nærmer vi oss en sterkere rettighetsfesting av BPA i Norge, og Mitt Liv-kampanjen i regi av alliansen Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og ULOBA, er ved medio oktober 2010 støttet av drøyt

17 000 Facebookmedlemmer.
Alliansen presenterte rapporten “Kommunestyrt personlig assistanse?” på Mitt Liv-konferansen 21.september

“Rapporten er basert på en undersøkelse blant landets 430 kommuner. Hensikten med undersøkelsen har vært å kartlegge det faktiske BPA-tilbudet i Norge og samtidig kunne si noe Om den politiske intensjonen etterleves. Resultatene viser at kommunene er fornøyd med BPA-ordningen, men og at ordningen er ulikt organisert i kommunene. I nesten halvparten av kommunene kan ikke funksjonshemmede fritt velge arbeidsgiver, 30 prosent kan ikke ansette assistentene sine selv eller disponere fritt og fleksibelt over BPA-timene de har. BPA-ordningen bærer preg av å være kommunestyrt. Spesielt understrekes dette av at føringene for BPA-tilbudet i kommunene i stor grad avgjøres på administrativt nivå.
Resultatene viser også at det er en sammenheng mellom fritt valg av arbeidsgivermodell og god brukertilfredshet. For å sikre at BPA-ordningen skal fungere etter intensjonen, og for at funksjonshemmede skal ha reell styring over eget liv, må BPA-arbeidsledere få retten til en nærmere definert BPA. BPA i Norge er så løst beskrevet i fra sentrale myndigheter at man kan si at BPA er uten sentral politisk styring.


Last ned rapporten i PDF-format


Econ Pöyry kom i juni med rapporten Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv (Rapport 2010-026)

“Den viktigste gevinsten er at de som har BPA anser at deres livskvalitet er sterkt forbedret som følge av at de kan benytte BPA. BPA oppleves å gi klart bedre livskvalitet enn tradisjonelle tjenester. BPA medfører i tillegg samfunnsøkonomiske gevinster i form av økt yrkesdeltaking blant funksjonshemmede, og deres nærmeste familie, som til nå har vært lite påaktet. Verdien av denne ekstra yrkesdeltakelsen er betydelig. Mange personer som har BPA trenger dessuten mindre av ulike offentlige tjenester, enn om de skulle hatt et alternativt offentlig tjenestetilbud.”

Last ned rapporten i PDF-format


For få dager siden kom det også en kvalitativ studie av ordningen Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) “Bruker, borger… arbeidsleder?”, skrevet av Hege Weimand Larsen. Dette er hennes masteroppgave i Funksjonshemming og samfunn, høsten 2010. Weimand Larsen har forøvrig selv fem års yrkeserfaring som personlig assistent.

“Denne oppgaven handler om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). BPA- ordningen har tre samhandlingsaktører: arbeidsleder, assistent og arbeidsgiver. Denne studiens fokus er arbeidslederrollen. Formålet med studien var å belyse ulike aspekt av betydning for å fungere i rollen som arbeidsleder for eget tjenestetilbud, hvor opplæring og oppfølging av arbeidsleder var sentralt. Det fokuseres på hva som kan fremme arbeidslederens mulighet for å fungere i rollen ut ifra samhandlingen med assistenter og arbeidsgiver.”


Last ned Masteroppgaven i PDF-format


Fredag 15. september 2010 disputerte høgskolelektor og doktorand (nå doktor i filosofi) Wenche Falck, HiØ, med doktoravhandlingen “Står til tjeneste – Emosjonelt arbeid i tjenstemøtet.”

“Avhandlingen handler om personlige assistenter og deres opplevelser og erfaringer med å arbeide som assistenter. Hensikten er også å undersøke hvordan assistentene opplever, erfarer og håndterer egne følelser i arbeidssituasjonen.”


Last ned Doktoravhandlingen i PDF-format

Ole Petter Askheim

Og om ikke mange ukene kommer Ole-Petter Askheim, HiL, med “Hva har skjedd med BPA (brukerstyrt personlig assistanse) siden 2002?”
Dette er “..en surveyundersøkelse rettet mot alle BPA-brukerne foretatt i 2010. Undersøkelsen vil fange opp hvorvidt/på hvilken måte lovfestingen av BPA har hatt betydning og hvilke konsekvenser vi kan se av utvidelsen av målgruppa. Den vil gi svar på hvordan brukerne vurderer utviklingen av BPA, hvordan de ser på kommunenes praktisering og i hvilken grad de i dag er tilfreds med ordningen.”