BPA-stimuleringstilskudd til kommunene – 2011

med Ingen kommentarer
Kurs/opplæring

Kommunene er ansvarlig for sosialtjenesteloven, og de er derfor også ansvarlig for BPA, uansett om borgeren har valgt arbeidsgivermodellen med kommunen, et andelslag, et privat foretak/selskap, eller å være egen arbeidsgiver. Kommunene som gir vedtak om BPA kan det første året søke om stimuleringstilskudd på inntil kr. 100.000,- (pr vedtak) av staten.

Tilskuddet administreres og tildeles gjennom RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene, Stjørdal). Kommunen plikter å bruke av midlene til opplæring av den som skal være/er arbeidsleder i BPA-ordningen. RO arrangerer BPA-grunnkurs, andelslaget ULOBA har en mer omfattende lederopplæring for sine andelseiere, og OptimalAssistanse tilbyr et 20-timers arbeidslederkurs i Østfold, Vestfold, og Follo. Både ULOBA, RO, og OptimalAssistanse er tydelige på at arbeidslederopplæring er avgjørende viktig.  Arbeidsledere er delegert ansvar for både ansettelser, personaloppfølging, drift, økonomi (delvis), og alle som skal i gang med BPA trenger naturligvis både innføring og oppfølging i dette.

Det kan søkes om videreføringstilskudd for BPA-arbeidsleder som kommunen allerede har fått tilskudd for, dette er for de som første gang fikk tilskudd i 2008, 2009 og 2010, og som har fått opplæring i arbeidslederrollen.

Søknadsfristen er 1. mars 2011

Stimuleringstilskuddet skal brukes i tråd med formålet. Det er en forutsetning for at BPA skal fungere etter intensjonen at tilstrekkelig opplæring i arbeidslederrollen gis, og at opplæringens innhold setter arbeidsleder i stand til å ivareta sitt ansvar og sine oppgaver.

Minimumskrav til opplæringen:

  • Rekruttering av personlige assistenter
  • Intervju og ansettelsesspørsmål
  • Brukerens ansvar for opplæring av assistenter
  • Personalpolitikk
  • Forhold til lovverk, herunder sosialtjenesteloven, forvaltningslov og arbeidsmiljølov
  • Arbeidsgiveransvaret
  • Revurdering av behovet

Kommunene er ansvarlig for et forsvarlig tjenestetilbud, herunder sikre at opplæring blir gitt. Inntil kr 30 000,- av tilskuddet per arbeidsleder skal brukes på opplæring. Det er viktig at kommunene jevnlig vurderer om det foreligger ytterligere behov for opplæring og veiledning. Dersom arbeidsgiveransvaret for de personlige assistentene ikke ivaretas av kommunen selv, må det i avtalen mellom kommunen og den aktøren som skal ha arbeidsgiveransvaret fremgå tydelig hvem som skal gi opplæring, og hvordan opplæringen gis.

Helsedirektoratet tar sikte på at midlene fordeles innen 15. april 2011. For de kommunene som får innvilget tilskudd for nye BPA-ordninger tas det sikte på et tilskudd på inntil kr 100 000,- per BPA-vedtak i 2011. Med nye menes personer hvor kommunene ikke tidligere har mottatt tilskudd til brukerstyrt personlig assistanse for, og som ikke har fått opplæring i arbeidslederrollen.

For kommuner som får innvilget videreføringstilskudd så tas det sikte på et tilskudd på inntil kr 50 000,- pr BPA-ordning i 2011

Tildeling av stimuleringstilskuddet anses ikke som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og det er derfor ikke klageadgang på et evt avslag.

Les om OptimalAssistanses “Kurs i arbeidsledelse”.