Dette er hva Statsbudsjettet for 2012 sier om BPA

med Ingen kommentarer

paragraftegnetLov om kommunal helse- og omsorgstjenester

I juni ble Ny lov om kommunal helse- og omsorgstjenester vedtatt. Loven vil tre i kraft fra 1. januar 2012, altså om snaue tre måneder. Helsedirektoratet utarbeider i disse dager forskrifter og rundskriv som vil tre i kraft fra samme tidspunkt som loven.

Rettighetsfesting av BPA

«Stortinget ber regjeringen utrede videre de økonomiske og administrative konsekvensene og raskt komme tilbake til Stortinget med et forslag om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse for brukere med stort behov innenfor den samme økonomiske rammen som gjelder i dag (jf. Innst. 424 L).»

Det er stor spenning knyttet til om norske borgere en gang i løpet av 2012 med loven i hånd kan velge BPA som løsning på et assistansebehov, hvem som eventuelt vil kvalifisere for en rett til BPA, og om loven fortsatt skal sortere under kommunenes helse- og omsorgstjenester eller om den flyttes til NAV (folketrygden, evt inn i hjelpstønaden), for å nevne noe.

I Sverige er det nylig avsagt en dom i den høyeste forvaltningsdomstol, der det gis uttrykk for at BPA skal forbeholdes personer med integritetssensitive behov, og at det ikke skal være størrelsen på assistansebehovet, men derimot innholdet i assistansebehovet som skal være avgjørende. Monn tro om Norge kommer til å  skjele til for eksempel denne avgjørelsen …

I Statsbudsjettet for 2012 kan du les om BPA på sidene: 167-170, 178, og i forslag til bevilgninger på side 299.

Videre sies det i et vedlegg (jobbstrategi ift funksj.hemmede) til Statsbudsjettet – omsider – at ordningen med Funksjonsassistent skal styrkes. Dette er godt nytt.

Apropos

De nordiske landene har nå deltatt i et prosjekt for å bli kjent med hverandres ulike ordninger i forhold til praktisk og personlig assistanse. Under Islands formannskap i Nordisk ministerråd i 2009 ble det opprettet en felles nordisk arbeidsgruppe for å
samle informasjon om tilrettelegging, lovgiving og erfaringer om brukerstyrt personlig assistanse. Her kan du lese om den informasjonen som kom frem: nordisk.felagsmalaraduneyti.is/bpa/