En rettighetsfesting av BPA vil bety svært mye – for mange.

med Ingen kommentarer

paragraftegnetFår Norge en egen assistanselov, tilsvarende det de har hatt i Sverige siden 1992?

OptimalAssistanse venter spent på å se resultatet av høringsrunden om ny kommunal helse- og omsorgslov. Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget arbeider nettopp i disse dager med den delen av lovutkastet som omhandler BPA, og vi vet at de har mottatt mange tilbakemeldinger fra folk som er dypt bekymret.

“En rett til BPA handler om frihet og respekt for enkeltmennesket, og er ikke bare viktig, den er helt avgjørende i arbeidet mot diskriminering av funksjonshemmede, og for et inkluderende samfunn – der alle kan delta i samme grad”, sier daglig leder i ULOBA, Vibeke Marøy Melstrøm.

Det kan dessverre se ut til at i stedet for å gå inn for rettighetsfesting av Brukerstyrt personlig assistanse, så vil regjeringen svekke ordningen på viktige punkter:

* BPA knyttes mer til hjemmet
* Brukerstyring reduseres til brukermedvirkning
* Funksjonshemmede defineres som syke og pasienter

Liv Arum, leder FFO
Liv Arum, FFO-leder

FFOs leder Liv Arum skrev et innlegg med svært viktige og riktige presiseringer om dette i Dagsavisen 3.mars 2011, Hvorfor umyndiggjøre funksjonshemmede?.

La oss håpe at de mange høringssvarene og innspillene som er formidlet til Helse- og omsorgsdepartementet om saken tas til følge, og at de bidrar til at det endelige resultatet av lovendringen blir mer i tråd med hva et bredt flertall av våre folkevalgte tidligere har støttet. Nemlig en styrking av retten til denne svært populære og gode assistanseløsningen.

OptimalAssistanse har mange års erfaring og har utviklet et godt BPA-konsept som støtter assistanseberettigedes myndiggjøring, gir assistenter gode arbeidsvilkår, og kommunene en profesjonell samarbeidspartner. Vi bistår kommuner med å løse en lovpålagt oppgave, har spennende arbeidsplasser for den som ønsker å yte service med høy kvalitet, og aller viktigst; vi tilbyr mennesker med assistansebehov en nøkkel til frihet.

Det er uklokt å gamble med BPA, mener vi. Norge trenger flere som tar ansvar for sitt eget liv og som bidrar til fellesskapet, ikke færre!

OptimalAssistanse venter spent på å se resultatet av høringsrunden om ny kommunal helse- og omsorgslov. Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget arbeider nettopp i disse dager med den delen av lovutkastet som omhandler BPA.