Skattefradrag for tjenester

med Ingen kommentarer

MonopolsedlerVi vil informere om mulighetene for skattefradrag på utgifter til kjøp av  tjenester. Her finner du litt  informasjon om dette, og hvilke kriterier som må oppfylles for å kvalifisere.

Muligheter for fradrag
I selvangivelsens post 3.5.4 kan det kreves fradrag for faktiske utgifter. Dette handler om utgifter du har for å betale andre til å utføre oppgaver som du som selv ikke kan utføre. Eller hvis en du forsørger medfører store kostnader pga sykdom eller svakhet.
Hjelp til husarbeid, personlig stell, hjelp i hagen, snømåking osv. er eksempler på utgifter som kan være aktuelle.
Sykdomskrav
For å kunne kreve fradrag må en i selvangivelsen legge ved kopi av attest fra lege som bekrefter en funksjonsnedsettelse eller sykdom. Det er et krav at dette er en varig tilstand (må ha vart i to år, eller forventes å vare i minst to år). En lege kan skrive dette tydelig i legeattesten, for å unngå eventuelle diskusjoner med skatteetaten (attesten er gyldig for flere år). Eldre personer som har varig svekket helse pga. alder kan også ha krav på et slikt skattefradrag.
Utgiftene
Utgiftene kan anses som store dersom de overstiger kr. 9180 (for 2009). Det er egentlig ingen øvre grense for hvor stort fradrag man kan få godkjent. Ta vare på alle aktuelle kvitteringer og skriv i vedlegget til selvangivelsen at kvitteringene eventuelt kan fremlegges. OptimalAssistanse kan på forespørsel sende en bekreftelse som viser kjøp av våre tjenester, som vedlegg til selvangivelsen.