Tilfredsheten med BPA like høy som for ni år siden

med Ingen kommentarer
Stabilitet og endring
Stabilitet og endring

Forskningsrapport nr. 143 / 2010, av Vegard Johansen, Ole Petter Askheim, Jan Andersen og Ingrid Guldvik
Rapporten er også publisert av Østlandsforskning som Rapport 16/2010.

Vi presenterer her rapportens sammendrag.

Stabilitet og endring – Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse

Sammendrag:

Det grunnleggende skillet mellom ”brukerstyrt personlig assistanse” (BPA) og andre
tjenestetilbud er knyttet til at arbeidsledelsen av ordningen er knyttet til brukeren. Dette innebærer at brukeren gis rett til å styre sine egne hjelpetilbud. BPA er i ferd med å bli en etablert ordning. De første forsøkene her i landet startet opp i 1991, og ordningen har vært hjemlet i sosialtjenesteloven siden 2000. Antallet brukere har økt jevnt i perioden etter lovfestingen fra ca. 700 i 2000 til mer enn 2200 i 2010. BPA har fra starten av hatt et tyngdepunkt blant personer med bevegelseshemninger. Fra årsskiftet 2005-2006 ble målgruppa for BPA utvidet til personer som ikke kan ivareta arbeidslederansvaret alene.
Andre enn primærbrukeren kan nå ivareta arbeidslederrollen sammen med eller på vegne av denne. Utgangspunktet for rapporten er data fra to representative spørreundersøkelser blant BPA-brukere i 2002 og 2010. Hensikten er å fange opp empirisk utviklingstrekk ved BPA slik brukerne vurderer det. Tidsdimensjonen og utvidelsen av målgruppa danner de sentrale
bakgrunnsvariablene. Undersøkelsen viser at mange trekk ved BPA er stabile. Bl.a. er brukertilfredsheten like høy. Det har likevel også skjedd endringer på viktige områder. Det er blitt en større heterogenitet blant brukerne, og det har skjedd en polarisering mht hvem som ivaretar brukerstyringen. Brukerstyringen synes ikke svekket, men ved siden av brukeren selv er det flere som oppgir at pårørende/hjelpeverge ivaretar arbeidslederansvaret. Det har videre blitt flere brukere med få timer BPA, samtidig som flere har BPA som eneste tjenestetilbud.
Flere brukere enn i 2002 oppgir utrygghet rundt ulike sider ved ordningen, særlig blant de ”nye” brukergruppene. For å få sikrere kunnskap om årsakene til endringene er det nødvendig med kvalitative studier.

Stabilitet og endring – Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse – lenke til rapporten i PDF-format.