Hvilke oppgaver har en BPA-arbeidsleder?

med Ingen kommentarer

jobbsøkerDette sier Store norske leksikon:

“.. arbeidsleder, betegnelse for formenn, verksmestere og arbeidstakere i lignende stilling, som er ansatt for på arbeidsgiverens vegne å lede, fordele eller kontrollere arbeid utført av personer som er underordnet dem. Arbeidslederens oppgave er å få sine folk til å arbeide og samarbeide på en effektiv måte og selv å samarbeide med kolleger og overordnede.”

Om BPA-arbeidsleder selv kan eller skal ha ansvaret for hele eller deler av listen under avhenger av hvem som er arbeidslederens BPA-samarbeidspartner. Den som benytter OptimalAssistanse som sin samarbeidspartner kan få opplæring (kurs), veiledning, og eventuelt avtale bistand til mange av de nevnte oppgavene.

BPA-arbeidslederens (evt stedfortredende arbeidsleders) oppgaver er:

(NB! den komplette oversikten fremkommer først når artikkelen “åpnes”; klikk på tittelen)

 • Rekruttering
  • lage stillingsannonse
  • annonsere
  • intervjue aktuelle søkere
  • sjekke referanser
  • avgjøre hvem som skal få assistentjobben
 • Ansette personlige assistenter (alternativer: fast ansatt, midlertidig vikar, tilkallingsvikar)
  • lønnsfastsettelse, i samarbeid med arbeidsgiver
  • avgjøre stillingsstørrelse (gjelder ikke tilkallingsvikar)
  • signere utfylt ansettelseskontrakt
  • informere om og påse at assistenten signerer en taushetserklæring
  • utforme og påse at assistent signerer stillingsbeskrivelsen
  • utforme og påse at assistenten signerer arbeidsplanen (tilkallingsvikarer har ingen arbeidsplan)
 • Overbringe alle nødvendige dokumenter til assistentens formelle arbeidsgiver
 • Gi assistenten nødvendig og tilstrekkelig opplæring (gjelder også vikarer)
 • Være daglig leder for assistenten(e)
 • Planlegge vikarløsninger, ferieplaner
 • Ha kontroll på bruk av BPA-timer (innenfor vedtaket og kontraktsrammen)
 • Ivareta HMS-arbeidet og påse at assistentene har et godt arbeidsmiljø
 • Planlegge, invitere, og lede assistentmøter, prøvetidssamtaler og medarbeidersamtaler
 • Kontrollere og attestere assistentens timeregistreringer, eventuelt beregne lønnsmidler og timebruk
 • Håndtere egenmeldinger og sykemeldinger, eventuelle permisjonssøknader, i samarbeid med assistentens formelle arbeidsgiver
 • Håndtere eventuelle konflikter, gjerne med bistand fra personalansvarlig hos assistentens formelle arbeidsgiver
 • Ha sluttsamtale med assistent som avslutter ansettelsesforhold, eventuelt skrive en personlig attest

Denne listen er ikke uttømmende, men den gir et innblikk i hvilke oppgaver en BPA-arbeidsleder som oftest må forholde seg til.