Stimuleringstilskudd med ny vri

med Ingen kommentarer

Vi som har kjent BPA gjennom mange år og fra alle sider vet hvor viktig det er med opplæring. Et sterkere fokus på kvalifisering av BPA-arbeidslederen er derfor et skritt i riktig retning.

Det er relativt godt kjent at kommuner i mange år har kunnet søke om stimuleringstilskudd fra staten. Tilskuddet var opprinnelig ment som en “gulrot” i forbindelse med introduksjonen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Kommunene har kunnet søke om kr 100 000,- etter at de fattet et vedtak om BPA, og videre kr 50 000,- de påfølgende to årene. Tilskuddet har i hovedsak skullet dekke utgifter til opplæring av arbeidsleder for assistentene, enten det er assistanseberettigede selv, eller verge/foreldre/hjelpeverge/fullmektig. Det har også dekket kommunenes merutgifter knyttet til utlysning og ansettelsesprosedyrer, og til oppfølging av ordninger som er igangsatt.

Nytt i 2012

Andre- og tredjeårstilskuddet for nye BPA-ordninger skal fases ut.

Videre så kan alle kommunene benytte tilbudet om stimuleringstlskudd i tilknytning til de som har mottatt BPA lengre enn tre år. Dette er nytt av i år. Endringen har som mål å ivareta opplærings- og veiledningsbehov og informasjonsvirksomhet mer løpende og helhetlig, og at kommunenes saksbehandlere også skal omfattes av kompetansetiltak. Dette betyr at tilskuddet sikter bredere og blir mer fleksibelt, og ikke minst at de som har hatt BPA i mange år kan få frisket opp sine kunnskaper.

Det er Helsedirektoratet som administrerer tilskuddsordningen (ikke RO).

Veiledning til søknad om stimuleringstilskudd for 2012 er under utarbeidelse i Helsedirektoratet og den vil sendes ut til kommunene så snart den er ferdig. Søknadsfristen for stimuleringstilskudd er satt til 1. mars 2012.