Velkommen til 2012 og ny lov

med Ingen kommentarer

samordningsloven2011 er nå historie, og det samme er Lov om sosiale tjenester og Kommunehelsetjenesteloven. Om dette er til det bedre gjenstår å se ..

Uansett, nå er det LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) som gjelder for oss som er opptatt av BPA. Loven er forøvrig i mange sammenheng også kalt Samordningsloven.

Les hva Helsedirektoratet skriver om ikrafttredelsen av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, § 3-8, på sine egne nettsider, i dag 1. januar 2012.

Legg også merke til at tidligere § 8-4 nå erstattes av; “.. plikten kommunen har etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 annet ledd til å rådføre seg med brukeren og legge stor vekt på brukerens synspunkter.”

Helsedirektoratet arbeider med revisjon av rundskrivene I-20/2000 og I-15/2005.