GRATULERER med dagen!

med Ingen kommentarer

Mandag 16. juni 2014 ble en stor BPA-seier vunnet! Stortinget vedtok sent i ettermiddag at BPA skal være en indviduell rettighet. Denne dagen går inn i historien som en stor, viktig og minnerik dag, og vi sender noen varme tanker til den sterke frontkjemperen, BPAs mor – Bente Skansgård. Det er vemodig at hun ikke lenger er her og får oppleve seieren.


Seieren fortjener go’låten Happy! (klikk for å lytte)

Vi hørte mandag mange gode ord fra Stortingets talestol (gå frem til 5:08 i opptaket). At noen i salen mente at dette gikk for fort frem forteller vel mest om manglende kjennskap til historien og forståelse for BPA. Det er hele 25 år siden kampen startet. Det er virkelig ikke å forte seg! Aps Martin Kolberg uttrykte fra talestolen: Det har tatt alt for lang tid, uavhengig av regjeringsfarger opp gjennom årene. Dette har gått for langsomt. – Og det er det virkelig enkelt å si seg enig i!

Flere representanter i Stortinget var også opptatt av assistentenes arbeidsvilkår, og det er bra. Men, det er litt merkelig å høre at bekymringen i hovedsak handlet om private aktører, og mangel på tariffavtaler. Så vidt oss bekjent foreligger det ingen holdepunkter for å hevde at personlige assistenter trives mer eller har bedre vilkår med en kommune som arbeidsgiver, enn de som er ansatt hos en privat tjenestegodkjent aktør eller der arbeidsleder er egen arbeidsgiver. Kanskje heller tvert om .. Uansett, opplæring av arbeidsledere ble også nevnt av flere representanter, og lederopplæring er åpenbart avgjørende viktig når ansattes (- og assistanseberettigedes) ve og vel er tema.

Mange av oss vet at vi ikke er i mål med det enstemmige vedtaket i Stortinget, men vi må tillate oss å juble for en stor delseier. Deretter er det tid for å brette opp ermene igjen, nå må det vises solidaritet med alle de som ikke er omfattet av rettigheten. Vi må fortsette kampen om en BPA-rettighet som ikke er begrenset av blant annet et tilfeldig fastsatt timetall eller folks alder. En god veileder må på plass, og vi bør gjøre vårt for å bidra med å spille inn forslag. Videre bør vi vurdere når og hvordan vi skal jobbe med å få flyttet BPA-retten ut av helselovgivningen – for å komme på spor med det opprinnelige tankegodset bak BPA: Independent Living.

BPA-rettigheten uttrykkes i pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1, i et nytt punkt d.:

Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke.

Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester.

Med langvarig behov i første ledd menes behov ut over 2 år.

Med stort behov i første ledd menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

Retten til BPA skal evalueres (usikkert når det blir). Det kan bety at BPA i relativt nær framtid vil utvides til å gjelde personer med færre enn 25 timer assistanse pr uke og personer over 67 år. Innstillingen fra Helse- og omsorgskomitéen inneholder både føringer og presiseringer som er av interesse for å forstå lovteksten, og som føringer på evalueringen og eventuell utvidelse av ordningen. Innstillingen inneholder også interessante merknader som kommer til nytte i evalueringen.

Takk for godt arbeid til komiteleder og saksordfører Kari Kjønaas Kjos (FrP) og komiteens medlemmer Ruth Mari Grung (Ap), Tove Karoline Knutsen (Ap), Torgeir Micaelsen (Ap), Audun Otterstad (Ap), Freddy de Ruiter (Ap), Kristin Ørmen Johnsen (H), Elisabeth Røbekk Nørve (H), Sveinung Stensland (H), Tone Wilhelmsen Trøen, Harald T. Nesvik (Frp), Morten Wold (Frp), Olaug V. Bollestad (KrF), Kjersti Toppe (Sp), Ketil Kjenseth (V) og Audun Lysbakken (SV).