BPA har blitt en rettighet fra 1.1.2015

med Ingen kommentarer

Alle norske kommuner plikter å ha et tilbud om personlig assistanse, organisert som BPA. Alle kan søke om BPA og har rett til å få sin søknad vurdert.

1. januar 2015 ble BPA en individuell rettighet i Norge. Den nye loven slår fast at dersom du innfrir visse kriterier, kan du kreve å få BPA. Her er kravene den nye loven stiller:

  • Du må ha et langvarig assistansebehov
  • Du må ha behov for minst 32 timer assistanse i uken
  • Du må være under 67 år

Med langvarig assistansebehov menes behov ut over to år.

Dersom behovet for assistanse er minst 25 timer i uken, har du likevel rett til å få BPA, med mindre kommunen kan dokumentere at det vil medføre vesentlige kostnadsøkninger.

Helse- og omsorgsdepartementet har beregnet at cirka 14 000 nordmenn har krav på å få BPA etter kriteriene loven stiller. Det betyr at omtrent 10 000 personer som i dag ikke har BPA, nå har rett til å få det.

Det er viktig å huske at dersom du ikke omfattes av rettigheten til å kreve BPA, har du likevel rett til å søke og bli vurdert for å få BPA. Mange kommuner innvilger BPA til personer med behov som er langt under kravene i rettighetsfestingen.

Les hele loven her: Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 d.