Nytt rundskriv om BPA har kommet

med Ingen kommentarer

Rundskriv-I-9Nå er endelig rundskrivet vi har ventet på kommet – nesten et helt år etter rettighetsfestingen av BPA. Hele rundskrivet kan du lese her.

Vi går nå dokumentet etter sømmene, for å se hvordan dette vil påvirke søknadsprosess, tildelig av BPA og hverdagen til mennesker med behov for praktisk bistand.

Rundskriv I-9/2015 ble offentliggjort 18.12.2015

Rundskrivet beskriver tjenesten BPA og er kommunenes arbeidsdokument i forbindelse med tildeling og tilrettelegging av BPA. Dokumentet kan ha store konsekvenser for hvordan de ulike kommunene i Norge tilbyr BPA.

Du kan lese hele rundskrivet her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-92015-rettighetsfesting-av-brukerstyrt-personlig-assistanse/id2468398/