De «hemmelige tjenestene»

med Ingen kommentarer

Hemmelig skriftNærmere 900 innbyggere i Østfold kan være berettiget til å få BPA, men varierende informasjon om BPA i Østfold-kommunene.

Alle norske kommuner plikter å ha et tilbud om personlig assistanse, organisert som brukerstyrt personlig assistanse, såkalt BPA. Dette er en alternativ måte å organisere praktisk bistand på, ofte i tillegg til eller i stedet for kommunenes hjemmetjenester. Kommunen vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med den enkelte avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av BPA, i kommunens egen regi eller av private aktører.

Et samlet storting har vedtatt at BPA fra 1. januar 2015 er en individuell rettighet i Norge. Loven slår fast at dersom du innfrir visse kriterier, kan du kreve å få BPA. Kravene er enkelt sagt at du må ha et langvarig assistansebehov, ha behov for minst 32 timer assistanse i uken og må være under 67 år. Du kan også få BPA med et tjenestebehov på mellom 25 og 32 timer, med mindre kommunen kan dokumentere at det vil medføre vesentlige kostnadsøkninger.

Helse- og omsorgsdepartementet har beregnet at cirka 14 500 nordmenn har krav på å få BPA etter kriteriene loven stiller. Det betyr at omtrent 10 000 personer som i dag ikke har BPA, nå har rett til å få det. I følge SSB var 165 personer i Østfold mottakere av BPA i 2015. Beregnet ut fra innbyggertall vil det si at nærmere 900 innbyggere i østfoldkommunene kan være berettiget til å få BPA, hvis vi forutsetter at behovet er likt i alle fylkene.

Mange av kommunene i Østfold har lite eller mangelfull informasjon om denne rettigheten på sine hjemmesider. Dette gjør at det vanskelig for mange å vite at dette er en tjeneste kommunen plikter å tilby deg dersom du oppfyller kriteriene. Det varierer også mye om kommunen opplyser om at det er private leverandører som kan tilby dette i kommunen.

Kommunene har fått 500 millioner kroner fra staten for å finansiere BPA. For noen uker siden sendte helseminister Bent Høie brev til alle landets kommuner om å følge opp Stortingets vedtak og at kommunene må organisere tjenesten på en brukervennlig måte.

Det er på tide at kommunene i Østfold nå kjenner sin besøkelsestid og følger opp helseministerens oppfordring. Det første steget i riktig retning bør være at kommunene informerer sine innbyggere godt nok om hvordan BPA er organisert i deres kommune. Det kan ikke være riktig at BPA skal være en av samfunnets «hemmelige tjenester».