BPA-søknadBegrunnelseNå-situasjonenKombinasjonsløsningerVedleggSøknadsfrist...SaksbehandlingKlagemulighet

BPA-søknad

Søknad om BPA skal sendes til pleie- og omsorgstjenesten eller sosialtjenesten i kommunen/bydelen.

I søknaden skal det komme frem opplysninger om søkers navn og fødselsdato, samt behov for assistanse. Det er viktig å konkretisere mest mulig (timetall) omfanget av assistansebehovet. Ved beregning av timebehov er det viktig å gi et begrunnet og realistisk behov for den assistansen det søkes om. Det hjelper å sette opp en oversikt (ukentlig, månedlig og årlig) for de oppgavene en trenger assistanse til og cirka hvor lang tid de tar. Ikke glem at for eksempel enkelte morgener er mer tidkrevende enn andre. Husk også å ta med gjøremål/oppgaver som kanskje er årlig eller månedlig.

Husk å føre opp alle aktiviteter som du trenger assistanse til. For eksempel:

 • husarbeid
 • utdanning
 • arbeid
 • kurs
 • foreningsarbeide/politiske verv
 • sosial kontakt med familie, venner, etc.
 • hobby/fritidsinteresser
 • familieoppgaver/barn/ektefelle
 • ferier/reiser
 • eller annet samfunnsengasjement

Før du sender søknaden kan du gjerne ta kontakt med OptimalAssistanse, og/eller de som skal behandle din sak. Det kan være lurt å ta kontakt med kommune/bydel for å få informasjon om søknadsprosedyrer, kommunale rutiner osv. OptimalAssistanse kan også være behjelpelig med å vurdere antall timer assistanse, og hvordan assistansen kan organiseres.

Begrunnelse

Begrunnelse for hvorfor du søker om personlig assistanse

Fortell om deg selv:

 • Hvor lenge du har hatt en funksjonsulikhet.
 • Er funksjonsulikheten medfødt, eller har den kommet ved en senere sykdom eller skade.
 • Er din sykdom progredierene slik at behovet for assistanse varierer, eller gradvis vil øke.
 • Hvilken utdanning du har.
 • Er du i arbeid nå.
 • Er du gift eller samboende.
 • Har du barn, og bor de fremdeles hjemme.

Dersom det har betydning for ditt assistansbehov, bør du ta med endringer i din families situasjon eller ditt sosiale nettverk.

Nå-situasjonen

I søknaden skal du skrive hvilke oppgaver du selv klarer uten assistanse og hvilke oppgaver du trenger assistanse til.

 • Du bør også skrive litt om hvilke hensyn du må/bør ta for å kunne holde deg så frisk som mulig.
 • Ta også med om personlig assistanse kan bidra til at du kan komme i arbeid, beholde arbeid, eller kanskje øke stillingsstørrelse – evt forhindre at du må redusere yrkesaktiviteten.
 • Eller om det er utdanning/studier som er aktuelt. Videre bør du beskrive hvilke konsekvenser fraværet av assistanse gir i hverdagen for deg, og evt for familie/venner/nettverk.
 • Beskriv hva du trenger assistanse til i løpet av et døgn.
 • Hva får du ikke utført fordi du har for lite assistanse.
 • Kanskje er den assistansen du får ikke fleksibel nok?
 • Passer ikke kommunen/bydelens tilbud inn i din hverdag, enten på grunn av arbeid, studier, eller annet?
 • Hvilke kommunale tjenester vil du si i fra deg dersom du får innvilget BPA?

Det er ganske vanlig at BPA erstatter tjenester som f.eks. hjemmesykepleie, hjemmehjelp, støttekontakt, eller omsorgslønn.

Kombinasjonsløsninger

Husk at det kan være mulig med kombinasjonsløsninger.

Trenger du f.eks. assistanse når du skal legge deg, og dette går så raskt at det ikke er lenge nok til en arbeidsøkt for en assistent, da kan du kanskje få til en avtale om bistand fra nattjenesten i kommunen/bydelen til dette.

Trenger du helsefaglig bistand en gang i uken? Dette kan kombineres med BPA ved at du inngår en avtale med for eksempel hjemmesykepleien. Det er lurt å sørge for at slike avtaler er skriftelige, og gjerne som en del av vedtaket.

Vær oppmerksom på at det er svært mange oppgaver som personlige assistenter kan lære, enten av deg, få kyndig veiledning av en sykepleier/fysioterapeut/lege, eller kurses i. Eksempler på dette kan være kateterisering, stomi, sprøyter, håndtering av hjemmerespirator, mat gjennom sonde, mm. Mulighetene er altså mange. Det kan være lurt å rådføre seg med noen i samme situasjon, noen med erfaringer. Ta kontakt med OptimalAssistanse, så kan vi eventuelt guide deg videre.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg. Legeerklæringen er også et viktig vedlegg til søknaden om BPA. Den bør inneholde de nyeste opplysningene om din funksjonsulikhet og hvilke konsekvenser dette har i din hverdag. Det er viktig å få med forhold som påvirker ditt behov for assistanse.

Her er noen eksempler på viktige punkter i legeerklæringen:

 • Funksjonsulikheten/funksjons-nivå
 • Behov for forebyggende tiltak. Det kan for eksempel være stell av huden eller ekstra tilsyn under sykdom.
 • Slitasje og eventuelle senskader
 • Nye helseplager som har kommet de siste årene.
 • Endring i familiesituasjonen.(Familieøkning, skilsmisse, ektefelle eller foreldres bortgang)
 • Aldring og slitasje hos dine pårørende.
 • Behov for å være aktiv utenfor hjemmet.

Søknadsfrist…

Søknadsfristen er løpende.

Saksbehandling

Kommunen/bydelen har plikt til å behandle søknaden så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen/bydelen vil kunne gi deg veiledning, eller du kan kontakte OptimalAssistanse.

Vi bistår deg gjerne med utforming av en klage, men husk å vær ute i god tid. Det er viktig å passe på fristen for innsending av klage, ukene går fort.

Klageinstans er Fylkesmannen.

Men før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen/bydelen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.

Hvis kommunen/bydelen opprettholder opprinnelig vedtak, vil saken bli videresendt til Fylkesmannen for klagebehandling.


OptimalAssistanse har mange års erfaring og kan gi deg veiledning om BPA-søknadens form og innhold.

Vi kan tilby deg god bistand i prosessen mot målet – optimal assistanse, for deg, eller en du er nærstående til.

 • Er du usikker på om BPA er det riktig for deg, din ektefelle, forelder, søster, bror, kjæreste, eller ditt barn?
 • Er du usikker på hvor mange timer assistanse du har krav på – eller kan søke om?
 • Lurer du på hvordan BPA kan organiseres?
 • Er du redd for at arbeidslederrollen og alle oppgavene er for store og vanskelige?
 • Tenker du at det blir vrient å finne assistenter?

Du har antagelig lest om hvordan du setter sammen en god søknad om BPA. Har du allikevel behov for hjelp kan du tenke høyt sammen med oss, og sammen finner vi gode svar.

Ta kontakt med oss!