Med BPA flyttes ansvaret for å organisere praktisk og personlig bistand fra det offentlige over til enkeltmennesket. Det gir store muligheter, men også stort ansvar.

Personer med BPA opplever større kontroll og innflytelse over egen hverdag. Med BPA blir du leder av din egen tjeneste. Fokus flyttes over fra å være en mer eller mindre passiv mottaker av tjenester til å ta en aktiv lederrolle i eget liv. Med BPA mottar du ikke en omsorgstjeneste som noen andre styrer, men veileder dine egne assistenter til å yte deg den servicen du selv ønsker.

Med BPA kan du ansette personer ut fra egenskaper og ferdigheter du selv setter pris på. Du kan selv gi opplæring som er nødvendig for at du skal få den assistansen du ønsker, til dine behov og aktiviteter. Og du velger selv når og hvor assistenten skal være på jobb.

BPA tildeles uavhengig av boform. For mange betyr BPA å kunne bo i sitt eget hjem fremfor institusjon, eller å bo hjemme lenger enn hva som hadde vært mulig med tradisjonelle hjemmetjenester.

Har du allerede fått innvilget kommunale enkelttjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt, avlastning og omsorgslønn, vil de i høy grad kunne samles og omgjøres til en del av en BPA-ordning, dersom du får innvilget BPA.

Helsefaglig bistand skal i hovedsak ikke innlemmes i BPA.

Med mulighet til å styre egen tid og hverdag, opplever mange større selvstendighet og handlingsfrihet. Det kan gi økte muligheter til å delta aktivt i samfunnsliv, kulturliv, jobb og studier, sosiale sammenhenger, fritidsaktiviteter, ferier og fornøyelser.