Borgerstyrt personlig assistanse er en helhetlig, fleksibel og personlig utformet tjeneste styrt av den som har behov for assistansen, dennes verge eller nærstående person som vedkommende selv velger. Borgerstyrt personlig assistanse utføres av et begrenset antall assistenter.

BPA startet som en prøveordning i 1994.

BPA ble hjemlet i § 4-2, a; Lov om Sosiale tjenester i 2000.

BPA er nærmere beskrevet i rundskriv I-20/2000, I-15/2005 og I-9/2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. Brukerstyringen vil være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming. Tjenesten skal være en del av de samlede kommunale omsorgstjenester og knyttes til personen – ikke til boligen. Tjenesten skal ikke være en særordning for bestemte brukergrupper/diagnosegrupper.

BPA organiseres nå etter tre ulike organisasjonsmodeller:

  1. et privat selskap (f.eks AS eller et SA) er arbeidsgiveren for assistentene
    • f.eks Optimal­Assistanse AS. Det finnes i 2018 mange private selskaper som tilbyr drift av BPA.
  2. kommunen du bor i er arbeidsgiveren for assistentene
    • Ingen har fullstendig oversikt, men 60-70 % av de som har BPA har denne løsningen.
  3. personen med assistansebehov er egen arbeidsgiver — og har selv arbeidsgiveransvaret for assistentene
    • I følge statistikk og forskning om BPA så finnes det ingen komplett oversikt over hvor mange som har valgt denne modellen, men et anslag er 3-4 %.

I Optimal­Assistanse AS har vi vedtektsfestet at vår virksomhet bygger på prinsippene til borgerrettsbevegelsen «Independent Living». Vi tilbyr derfor organisasjonsmodell 1. som nevnt ovenfor.

Rettighetsfesting av BPA trådde i kraft fra 1. januar 2015. Se I-9/2015 og prøv Kan jeg få BPA?.