Helse- og omsorgstjenesteloven

Lov om helse- og omsorgstjenester § 3.1 og § 3-2 (punkt 6 bokstav b) slår fast kommunens ansvar for å levere helse- og omsorgstjenester, deriblant personlig assistanse. § 3-8 slår fast at kommunen skal ha et tilbud om personlig assistanse organisert som BPA.

Loven som gjør BPA til en rettighet (endret 1. januar 2015)

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 d gir rettigheter til BPA.

Grunnlaget for lovendringen finnes i Proposisjon 86-L.

På Stortingets nettsider finner du dokumentasjon på hele saksgangen i lovendringen.

Saksbehandling av BPA-søknader

Høsten 2015 sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut et nytt rundskriv om hvordan kommunene skal saksbehandle søknader om BPA:

Klagemuligheter

Lov om pasient- og brukerrettigheter, kapittel 7.

Forvaltningsloven, kapittel 6.

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

Informasjon fra NAV om ordningen for deg som trenger assistanse for å være yrkesaktiv.

BPA-leverandører

Se BPA-Portalen.no for en oversikt over hvilke leverandører som er tilgjengelig i din kommune.

Opplæring, kurs og veiledning

Se BPA-skolen.no for kurs og kompetanseheving for saksbehandlere, arbeidsledere og assistenter. BPA-skolen tilbyr også uavhengig veiledning for den som skal søke om BPA eller klage på vedtak.